O Nadawcy

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-31-01
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl
Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z treścią przepisu art. 14 a ustawy o radiofonii i telewizji Radio BIELSKO Sp z o.o. - Nadawca - realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji:

1) NAZWA PROGRAMU
Radio EXPRESS FM

2) nazwisko, nazwa lub firma tego nadawcy
Radio Express 92,3 FM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2a)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów tego nadawcy
Wiesława Handzlik – Prezes Zarządu

3) adres jego siedziby
ul. Olszówka 62
43-309 Bielsko-Biała

4) dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz witryny internetowej
ul. Olszówka 62
43-309 Bielsko-Biała
[email protected]
https://www.radioexpress.pl

1a. Nadawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki handlowej jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji dotyczących imion i nazwisk lub nazw: 4) wspólników, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego nadawcy - w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Wspólnicy:
Jerzy HANDZLIK – 100% udziałów

1b. Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do danych identyfikujących beneficjentów rzeczywistych danego nadawcy ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535)
Jerzy HANDZLIK

1c. Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do listy wszystkich dostarczanych przez niego usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism
Radio EXPRESS FM

1d. usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275).
radioexpress.pl