Pół na półNaklejki można otrzymać w sklepach:


Tychy, ul. Bielska 107

Mikołów, ul Gliwicka 3

 

REGULAMIN PÓŁ NA PÓŁ”
 

1. Organizatorem Konkursu Pół na pół zwanego dalej Konkursem, jest RADIO EXPRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Olszówka 62. Partnerem akcji jest Auchan, Tychy, ul Bielska 107 i Mikołów, ul Gliwicka 3. Konkurs trwa w terminie od sierpień do wrzesień 2018r. Dokładny dzień rozegrania poszczególnych odsłon akcji zostanie wskazany na antenie Radia EXPRESS. Całkowity czas trwania akcji (samego tankowania pojazdów) wynosi 60 minut.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Radia EXPRESS ani pracownicy stacji benzynowych na których odbywa się Konkurs.  W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

3. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik powinien odebrać naklejkę konkursową w jednym z punktów wymienionych w załączniku do Regulaminu, nakleić na tyle swojego samochodu i stawić się w terminie wskazanym na antenie Radia EXPRESS na stacji paliw, która jest partnerem akcji. W akcji biorą udział tylko te pojazdy, które pojawiły się na wskazanej stacji po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia akcji.

4. W konkursie mogą brać udział również osoby posiadające na samochodzie naklejki z poprzednich akcji Radia EXPRESS (np. serduszko Radia EXPRESS)

5. W konkursie mogą brać udział samochody osobowe oraz dostawcze z wyłączeniem ciężarowych (max do 3,5 tony). Każdy uczestnik akcji może zatankować maksymalnie 50 litrów benzyny Pb95 lub oleju napędowego. Akcja nie przewiduje napełniania zbiorników LPG.


6. Organizator opłaca połowę rachunku za tankowanie osobom, które zakwalifikowały się do konkursu. Uczestnik w kasie stacji paliw jest zobowiązany uiścić 50% wartości paragonu, resztę otrzymuje w formie bonu, który zostanie mu przekazany bezpośrednio podczas płatności.

7. Konkurs przeprowadzany jest przy wybranym i wcześniej wskazanym dystrybutorze, a ta informacja pojawi się na antenie Radia EXPRESS. Można tankować tylko benzynę PB95 i zwykły olej napędowy. Przy dystrybutorze obowiązuje ruch jednokierunkowy. Samochody tankujące podczas akcji przy innych dystrybutorach pomimo posiadają radiowej naklejki nie biorą udziału w zabawie. Każde kolejne tankowanie będzie możliwe do zrealizowania tankowania poprzedniego.

8. Komisję konkursową stanowią przedstawiciele Radia osobiście przebywający na terenie stacji paliw w dniu rozgrywania konkursu.

9. Samochód, który znalazł się wśród laureatów konkursów może kolejny raz wziąć udział w zabawie po miesięcznej przerwie.

10. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zasad organizacji na stacji, a za ich naruszenie odpowiadają samodzielnie.

11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenie z zabawy uczestnika, który naruszył zasady niniejszego regulaminu albo zasady życia społecznego.


12. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 

14. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej
www.radioexpress.pl oraz w siedzibie Organizatora. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. W takim przypadku zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej Organizatora i będzie dostępny w siedzibie Organizatora. Regulamin jest również dostępny na stacji paliw Na Skarpie.

15. Wszelkie wątpliwości dotyczące konkursu, jego przebiegu oraz niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.