Expressowe Andrzejki

REGULAMIN KONKURSU Z DNIA 01.10.2022 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu Expressowe Andrzejki (zwanego dalej “Konkursem”), jest Firma Gastronomiczno-usługowa DWOROK PIOTR ,43-175 Wyry, ul. Pszczyńska 171 NIP : 6462104091 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  a) Konkurs na zlecenie i w imieniu organizatora prowadzi Agencja Reklamowa Radia EXPRESS 92,3 FM - Wiesława Handzlik & Jerzy Handzlik Spółka Cywilna, 43-309 Bielsko Biała, ul. Olszówka 62, NIP: 547-21-54-569, zwana dalej (zwana dalej „Radiem”)
 3. Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator i Radio.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie  Radio Express 92,3 FM na Facebooku (zwanej dalej “Fanpage”) oraz na antenie Express FM
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.


§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora i Radia Express 92,3 FM sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższej rodziny.


§ 3. NAGRODA
 1. Nagrodą jest 20 ZAPROSZEŃ DLA DWÓCH OSÓB NA EXPRESSOWE ANDRZEJKI w Restauracji Dworek w Wyrach ul. Pszczyńska 171 w dniu 25 listopada 2022 r. Nagrody będę wręczane w 20-tu edycjach, po jednej na każdą edycję.
 2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Radio Express 92,3 FM
 3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 4. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.


§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Radia Express 92,3 FM pod adresem https://www.facebook.com/express.fm
 2. Konkurs trwa od dnia 04.10.2022 r. godz. 10:00 do 31 października godz. 22:00
 3. W konkursie przewidziano 20 edycji, w każdej do wygrania nagroda wskazana w § 3. pkt 2. Każdorazowa edycja i godzina jej zakończenia będzie ogłaszana w ramach postu konkursowego na profilu Radio Express 92,3 FM.


§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  a. Przesłanie w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia pokazującego jak przygotowuje się do imprezy „Expressowe Andrzejki”.
  b. Zebranie jak największej liczby reakcji pod komentarzem.
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/express.fm a regulamin na stronie www.radioexpress.pl


§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Radio w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie kryterium największej liczby reakcji w danej edycji konkursu. W przypadku, kiedy więcej niż jeden uczestnik uzyska największą liczbę reakcji w momencie zakończenia edycji, o przyznaniu nagrody jednemu zwycięzcy decyduje Komisja powołana przez radio na podstawie oryginalności i wartości artystycznej zdjęcia.
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 20 zwycięzców, po jednym dla każdej edycji konkursu.
 5. Zwycięzca Konkursu w danej edycji zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w dniu zamknięcia edycji. Warunkiem przyznania nagrody jest rozmowa telefoniczna przeprowadzona na antenie Express FM. Zwycięzca zostanie również wskazany na antenie Radia.
 6. Publiczna informacja o wygranej w danej edycji zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/express.fm
 7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u –wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  - Imię i nazwisko
  - adres zamieszkania
  - numer telefonu
 8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 9. Ostatnim elementem przyznania nagrody będzie umieszczenie danych zwycięzcy na liście gości Expressowych Andrzejek w Restauracji Dworek w Wyrach ul. Pszczyńska 171
 10. Uczestnik konkursu może zostać laureatem tylko raz. Kolejnymi laureatami nie mogą być również członkowie jego najbliższej rodziny.
 11. Zdjęcie może być zgłoszone do konkursu tylko raz.


§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Radio wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora i Radio tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.


§ 9. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi i Radiu. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.


§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
 5.  
 6. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.10.2022 r. i obowiązuje do 01.11.2022.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.